تولید انواع فن ضد انفجار در شرکت الکترو سامانه الوند

نیمه دوم سال 98در این شرکت تولید انواع فن ضد انفجار راه اندازی شد. بنا به اظهار مدیر عامل شرکت مهندس مرادی در راستای پاسخ به نیاز صنعت تهویه مطبوع بخصوص در بخشهای نفت و گاز – پتروشیمی- مواد غذایی این نوع فنها در شرکت داخلی سازی شده وکشور از واردات این نمونه فن بی نیاز میگردد. واز خروج ارز جلوگیری مینماید